Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER:

ARTIKEL 2: DEFENITIES:
ARTIKEL 3: ALGEMEEN
ARTIKEL 4: OFFERTES

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALINGEN
ARTIKEL 6: INFORMATIEVERSTREKKING OPDRACHTGEVER

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN EN ANNULERING
ARTIKEL 9: OVERMACHT
ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID SCHADE
ARTIKEL 11: AUTEURSRECHT, LICENTIE EN PUBLICATIE

ARTIKEL 12: LEVERING
ARTIKEL 13: FOTOALBUMS
ARTIKEL 14: KLACHTEN
ARTIKEL 15: GESCHILBESLECHTING

 

ARTIKEL 1: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER:

 

Naam ondernemer: AB FOTO & VIDEO

Vestigingsadres: Tesselschadlaan 105, 2533 KT te 's-Gravenhage

E-mailadres:  info@abfotograaf.nl

KvK-nummer: 76952975

Btw-identificatienr.: NL860851837B01ARTIKEL 2: DEFENITIES

2.1. AB FOTO & VIDEO, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer: 76952975, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als foto-/videograaf.
2.2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
2.3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan foto- /videograaf zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

ARTIKEL 3: ALGEMEEN

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van foto- /videograaf.
3.2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3.3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

ARTIKEL 4: OFFERTES

4.1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
4.2. Bij acceptatie van de offerte, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

4.3. Foto-/videograaf kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
4.5. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

 

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALINGEN

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, inzet van extra personen en/of een album worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van fotograaf en reiskosten, zullen apart worden gefactureerd.

5.3. Foto-/videograaf is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Foto-/videograaf is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Het volledige bedrag dient voor de uitvoering van de overeenkomst te zijn voldaan.
5.4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.
5.5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Foto-/videograaf heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
5.6. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is of de shoot eerder plaatsvindt.
5.7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

5.9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van foto-/videograaf onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 6: INFORMATIEVERSTREKKING OPDRACHTGEVER

6.1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan foto-/videograaf.
6.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Foto-/videograaf zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
6.3. Opdrachtgever vrijwaart foto-/videograaf voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
6.4. Stelt opdrachtgever niet of niet-tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Foto-/videograaf voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Foto-/videograaf is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
7.2. Foto-/videograaf heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3. Opdrachtgever dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor foto-/videograaf tijdens een shoot.

7.4. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door opdrachtgever, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
7.5. Indien foto-/videograaf tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

7.6. Foto-/videograaf zal in aaneengesloten uren werken. Wanneer de opdrachtgever een pauze wenst, zal foto-/videograaf voor de zogeheten ‘wachttijd’ de helft van haar uurtarief per uur wachttijd rekenen. In deze wachttijd zal foto- videograaf geen foto’s en video maken.
7.7. In het geval een opdracht uit 8 of meer aaneengesloten uren bestaat, of de opdracht op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat gewoonlijk een avondmaaltijd genuttigd wordt, zal opdrachtgever een pauze van tenminste 20 minuten mogelijk maken, ten behoeve van deze avondmaaltijd.

 

ARTIKEL 8: WIJZIGINGEN EN ANNULERING

8.1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft foto-/videograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Foto-/videograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever. Foto-/videograaf zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende foto-/videograaf, in dezelfde stijl als foto-/videograaf, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.

8.2. Foto-/videograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen.
8.3. Annulering door de opdrachtgever voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Foto-/videograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:

Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet, waarbij de datum wordt voorgesteld door de Foto-/videograaf; indien er geen nieuwe datum overeengekomen wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

8.4. Bij annulering van een bruilofts- henna- of verlovingsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt :
8.5. Indien de opdrachtgever na de betaling van het voorschot, ongeacht de reden, besluit af te zien van de opdracht (bruilofts- henna- of verloving), behoudt foto-/videograaf het recht de aanbetaling te houden als schadeloosstelling. Bij een annulering minder dan twee maanden van de gereserveerde datum wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht, bij annuleringen minder dan een week ( 7 dagen ) 100%. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per e-mail naar info@abfotograaf.nl
8.6. Indien de opdrachtgever ongeacht de reden (inclusief overmacht en pandemie
n), besluit de opdracht uit te stellen wordt in overleg met foto-/videograaf naar een nieuwe geschikte datum gezocht. In geval van uitgestelde Bruiloften behoudt foto-/videograaf het recht het totaalbedrag te verhogen naar de prijs die overeenkomt met het trouwseizoen waarin de nieuwe datum valt.
Indien een nieuwe datum, ongeacht de reden, niet overeen te komen valt, vervalt het recht op restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag.

 

ARTIKEL 9: OVERMACHT

9.1. In geval van overmacht is foto-/videograaf gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar foto-videograaf redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.

9.2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, nadat de shoot heeft plaatsgevonden maar de foto’s nog niet zijn aangeleverd, worden de verplichtingen van foto- videograaf jegens opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 16 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe geleverde werkzaamheden worden onmiddellijk opeisbaar.

 

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

10.1. Foto-/videograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

10.2. Foto-/videograaf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

10.3. Foto-/videograaf is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende een shoot op locatie.

10.4. Foto-/videograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
10.5. Foto-/videograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.
10.6. Foto-/
videograaf gaat uiterst zorgvuldig om met de foto’s, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het kwijtraken van de bestanden door situaties als een crash. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever de foto’s na overdracht te bewaren. 

10.7. Foto-/videograaf is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto. In het geval van een shoot anders dan een bruidsreportage wordt bij slechte weersverwachtingen de shoot verzet. In het geval van een bruidsreportage is het bruidspaar verantwoordelijk voor een alternatieve (droge) plek waar de shoot plaats kan vinden.

10.8. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
10.9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een bruiloft of ander evenement.
10.10. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de opdrachtgever gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
10.11. In het geval dat foto- videograaf een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door foto-videograaf in rekening is gebracht.

10.12. Opdrachtgever vrijwaart foto-/videograaf tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.
10.13. Deze beperking van de aansprakelijkheid zal ook gelden in het geval dat de audiovisuele materialen, buiten de schuld van de foto- videograaf om, tijden het verwerken beschadigd raken of verloren raken door een out in de camera, de materialen kwijtraken in de post, gestolen worden of op andere wijze beschadigd of kwijt raken. Wanneer de foto-/videograaf ten gevolge van een andere reden tekort schiet, zal de aansprakelijkheid beperkt blijven tot de waarde van de order van die cli
nten.

 

ARTIKEL 11: AUTEURSRECHT, LICENTIE EN PUBLICATIE

11.1. De rechten op de door foto-/videograaf aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij foto-/videograaf. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

11.2. Opdrachtgever komt een beperkt publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
11.3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van foto-/videograaf.

11.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s en video's of het gebruiken van Instagram filters.

11.5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde foto’s of video's op social media, naam van foto-/videograaf te vermelden en foto-/videograaf te taggen. Dit geldt tevens voor familieleden en andere derden die de foto’s op social media plaatsen.

11.6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
11.7. Bij inbreuk komt foto-/videograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

11.8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever de foto-/videograaf toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

 

ARTIKEL 12: LEVERING

12.1. Foto-/videograaf spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
12.2. Foto-/
videograaf maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van foto-/videograaf.
12.3. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
Foto’s en video worden in hoge resolutie en digitaal of op USB sticks verzonden. Indien gewenst kan opdrachtgever ook een album aanschaffen.
12.4. Als verzendadres voor producten geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Foto- /videograaf is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
12.5. Foto-/videograaf levert geen ongeselecteerd en/of onbewerkt (RAW) materiaal.

 

ARTIKEL 13: FOTOALBUMS

13.1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij foto-/videograaf, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

13.2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
13.3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.
13.4. De levertermijn van een gekozen album is afhankelijk van het gekozen materiaal en wordt tijdig aan opdrachtgever gecommuniceerd.

13.5. Foto-/videograaf maakt de selectie en opmaak van een album zonder inmenging van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen,
13.6. Opdrachtgever heeft recht op maximaal drie feedback rondes om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen, tenzij anders overeengekomen.
13.7. Wijzigingen omvatten het verwijderen van twee aangesloten p
agina’s of het vervangen van individuele foto’s voor een foto met dezelfde verhouding. Extra of andere wijzigingen zijn tegen extra betaling mogelijk.
13.8. Indien een wijzigingsverzoek niet binnen 14 dagen na het aanleveren van een concept kenbaar wordt gemaakt aan fotograaf, mag fotograaf ervan uitgaan dat opdrachtgever akkoord is met het concept.
13.9. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen zullen niet eerder dan drie maanden na de datum van de bruiloft of de datum van de fotoshoot aan opdrachtgever worden doorberekend. Foto-/videograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

 

ARTIKEL 14: KLACHTEN

14.1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan foto-/videograaf.
14.2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

ARTIKEL 15: GESCHILBESLECHTING

15.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement waar foto-/videograaf is gevestigd.
15.3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens fotograaf en betrokken derden 12 maanden.